ALGEMEENHEDEN

Deze website wordt beheerd en gehost door Compagnie des Alpes, 50-52 Boulevard Haussmann, 75009 Paris, France. De internauten kunnen deze website gratis raadplegen, zonder garanties van Compagnie des Alpes.
Bellewaerde behoort tot de groep van Compagnie des Alpes

Bellewaerde
BELPARK NV/SA
RC Nijvel
BTW : BE0439.050.308
Meenseweg 497
8902 Ieper Belgium
Tel: 32 (0) 57 46 86 86
Fax: 32 (0) 57 46 75 95
E-mail: info@bellewaerde.be

Door de website te gebruiken, verlenen de bezoekers automatisch en onherroepelijk hun toestemming met de algemene gebruiksvoorwaarden, de bepalingen en de waarschuwingen op de site.

AFSTAND VAN AANSPRAKELIJKHEID

Inhoud van de site

De gegevens vermeld op de site worden louter ter informatie verstrekt. Ondanks alle inspanningen die Compagnie des Alpes levert om correcte en up-to-date informatie te verspreiden, is het mogelijk dat er eventuele (tik)fouten op de site staan. Compagnie des Alpes aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor deze informatie, noch voor het gebruik dat de internaut er kan van maken. Compagnie des Alpes behoudt zich het recht voor om wijzigingen en updates aan te brengen aan de informatie op de site, en dit te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving. Compagnie des Alpes kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die de gebruiker lijdt door gebruik te maken van de site.

Beschikbaarheid van de site

Compagnie des Alpes garandeert geen ononderbroken of foutloze toegang tot de site en verzekert niet dat de site vrij is van virussen of andere gevaarlijke componenten. Compagnie des Alpes biedt geen enkele uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie en sluit specifiek alle garanties uit met betrekking tot de beschikbaarheid en de conformiteit van de functies van de site en de geschiktheid van de site om tegemoet te komen aan de verwachtingen of de behoeften van de gebruiker. Compagnie des Alpes kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die de gebruiker lijdt wegens de onmogelijkheid om de site te gebruiken.

Gebruik van informatie door de gebruiker

De gebruiker verbindt zich ertoe de auteursrechten van Compagnie des Alpes en derden integraal te respecteren. De publicatie van merken, foto's, tekeningen, beelden en teksten op de sites van Compagnie des Alpes mag niet geïnterpreteerd worden alsof dit de gebruiker een gebruiksrecht verleent. Enkel de foto's in de rubriek "pers" zijn vrij toegankelijk voor louter journalistieke doeleinden.

Hyperlinks naar andere sites die niet beheerd worden door Compagnie des Alpes.

De aanwezigheid van hyperlinks op de site van Compagnie des Alpes betekent niet dat Compagnie des Alpes toezicht uitoefent op deze sites, noch dat Compagnie des Alpes aansprakelijk kan worden gesteld voor de inhoud ervan.

INTELLECTUELE EIGENDOM

Compagnie des Alpes and all related indica and trademarks of BELPARK NV/SA. © 2008. Bellewaerde and all related indicia (names, character and logo) are trademarks of BELPARK NV/SA. © 2008. Walibi and all related indicia (names, character and logo) are trademarks of BELPARK NV/SA. © 2008. Geen enkel element van de site mag gekopieerd, gereproduceerd, opnieuw gepubliceerd, gedownload, geafficheerd, doorgestuurd of verspreid worden, op welke manier ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Compagnie des Alpes.

TOEPASSELIJKE WETGEVING EN BEVOEGDE RECHTBANK

Elk geschil met betrekking tot de website van Compagnie des Alpes valt onder de Belgische wetgeving. Enkel de rechtbanken van het arrondissement Nijvel zijn bevoegd. Ingeval van een geschil zal een afgedrukte versie van onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden en van elke bijbehorende vermelding afgeleverd in elektronische vorm, aanvaard worden in gerechtelijke of administratieve procedures.

BELEID MET BETREKKING TOT UW PERSOONSGEBONDEN GEGEVENS

Op deze pagina willen wij u meer uitleg geven over ons beleid met betrekking tot persoonsgebonden gegevens die u mogelijk meedeelt tijdens uw bezoek aan onze site. Onze doelstelling bestaat erin uw gegevens te beschermen in overeenstemming met de Belgische wet van 8 december 1992 betreffende de persoonlijke levenssfeer.

1. Doeleinden van de verwerking van persoonsgebonden gegevens

Compagnie des Alpes (50-52 Boulevard Haussmann, 75009 Paris, France, info@bellewaerde.be) verzamelt persoonsgebonden gegevens tijdens uw bezoek aan onze site en bij de on-line bestelling van onze producten. De gegevens die u meedeelt bij de on-line bestelling van onze producten en diensten, worden gebruikt om uw aanvraag te verwerken en uw overeenkomst uit te voeren. De gegevens met betrekking tot alle geregistreerde profielen zullen bijgehouden worden om uw toekomstige bestellingen te verwerken. De persoonsgebonden gegevens die wij u vragen en die aangeduid zijn met een *, zijn vereist voor de verwerking van uw bestelling. Indien u deze verplichte velden niet invult, kunnen wij uw aanvraag niet verwerken. Als u daar uw toestemming toe verleent, zullen de gegevens gebruikt worden om u op de hoogte te brengen van onze nieuwe producten en diensten en van onze promotieaanbiedingen, en zullen uw gegevens meegedeeld worden aan onze officiële partners met het oog op de promotie van producten en diensten. U kunt zich te allen tijde verzetten tegen dit gebruik voor promotiedoeleinden, door een schriftelijke aanvraag te richten aan Compagnie des Alpes (50-52 Boulevard Haussmann, 75009 Paris, France) of door een e-mail te sturen naar:info@bellewaerde.be. Indien u ervoor opteert om de producten die u op onze site bestelt te laten leveren door Bpost, zullen de gegevens die vereist zijn voor de levering meegedeeld worden aan Bpost. Wij verwerken en registreren geen financiële gegevens (kredietkaartnummer en vervaldatum) over u. Deze gegevens worden rechtstreeks geregistreerd op de site van Ingenico die zijn eigen beleid toepast voor de bescherming van persoonsgebonden gegevens. Verbindingsgegevens (IP-adres; land; datum, uur en duur van de verbinding; bezochte pagina's, …) zullen verwerkt worden voor statistische doeleinden en om de site en onze dienstverlening te verbeteren. Deze gegevens worden niet verkocht of overgedragen aan derden.

2. Recht op toegang en rechtzetting

Aan de hand van een gedateerde en ondertekende schriftelijke aanvraag gericht aan Compagnie des Alpes (50-52 Boulevard Haussmann, 75009 Paris, France - info@bellewaerde.be), kan elke persoon die zijn/haar identiteit rechtvaardigt gratis en schriftelijk de persoonsgebonden gegevens ontvangen die wij over hem/haar bezitten, en in voorkomend geval vragen om eventuele onjuiste, onvolledige of niet-relevante gegevens te verbeteren.

3. Beveiliging van de verwerking van persoonsgebonden gegevens

Compagnie des Alpes verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om uw persoonsgebonden gegevens te beschermen, om meer bepaald te voorkomen dat ze vervormd, beschadigd of meegedeeld worden aan onbevoegde derden. 

4. Contact

Elke vraag of betwisting omtrent de inzameling en de verwerking van uw persoonlijke gegevens, moet via e-mail verstuurd worden naar het volgende adres : info@bellewaerde.be. U kunt ook een brief sturen naar het volgende postadres: Meenseweg 497, 8902 Ieper, Belgïe. Compagnie des Alpes verbindt zich ertoe hieraan binnen een korte en redelijke termijn gevolg te geven.

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

BELGIË : Bellewaerde

Artikel 1 - Toepassingsgebied

Bellewaerde is een filiaal van Compagnie des Alpes, met maatschappelijke zetel te Paris, France. De overeenkomsten die afgesloten worden via de site van Bellewaerde worden rechtstreeks afgesloten met Bellewaerde. Onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die via de site van Bellewaerde afgesloten worden tussen Bellewaerde en derden, onder voorbehoud van artikel 4 § 4 en van artikels 6 en 8 die niet van toepassing zijn op professionele kopers. Als de overeenkomst afgesloten wordt met een consument, zijn onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden enkel van toepassing als het gaat om een overeenkomst op afstand in de zin van artikel 77, §1, 1° van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument. Bijgevolg zijn onderhavige voorwaarden niet van toepassing als de twee partijen elkaar in de fase vóór de afsluiting van de overeenkomst fysiek moeten ontmoeten.

Artikel 2 - Definities

De verkoper is Bellewaerde: HR Nijvel BTW: BE0439.050.308, Meenseweg 497, 8902 Ieper - België Tel.: 32(0)57 46 86 86 Fax: 32 (0)57 46 75 95 E-mail: info@bellewaerde.be De koper is hetzij een consument, hetzij een professionele koper. De consument wordt gedefinieerd (in de zin van artikel 1, 7° van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument) als iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, producten of diensten aangeboden door Bellewaerde verwerft of gebruikt. De professionele koper wordt gedefinieerd als iedere persoon die niet in de definitie van artikel 1, 7° van de wet van 14 juli 1991 kadert. Artikel 4 § 4 en de artikels 6 en 8 van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden zijn niet van toepassing op de professionele kopers.

Artikel 3 - Aanbod

De informatie over de producten of diensten die te koop zijn op de site van Bellewaerde, vormt een verkoopsaanbod. Behoudens expliciete andersluidende vermelding is het aanbod geldig zolang het op de website staat. Bellewaerde is evenwel niet gehouden tot aanbiedingen die, om redenen buiten zijn wil, fouten zouden bevatten.

Artikel 4 - Totstandkoming van de overeenkomst

§ 1. Te volgen stappen om de overeenkomst af te sluiten Om een verkoopovereenkomst af te sluiten, moet de koper de zes bestelstappen doorlopen: - 1ste stap "On-line aankoop": de koper selecteert het (de) product(en) of de dienst(en), en de gewenste hoeveelheid. - 2de stap: "Inschrijving": de koper identificeert zich aan de hand van een gebruikersnaam en een wachtwoord. Als hij nog niet geïdentificeerd is, vult hij een formulier in. - 3de stap: "Profiel(en) van de begunstigde(n)": de koper verstrekt gegevens over de andere bestemmelingen van de bestelling. Hij moet een foto bijvoegen van de begunstigden van de passes/toegangskaarten voor het park: hij kiest uit meerdere mogelijkheden om de foto's over te maken (onmiddellijke upload, upload binnen een termijn van 7 dagen, verzending per post, afgifte aan het loket). - 4de stap: "Levering": de koper opteert voor een levering via gewone post, via expreskoerier of via afhaling aan het loket. De verzending per gewone post en de afhaling aan het loket zijn gratis voor de koper, terwijl de koper zelf de kosten draagt voor de verzending via expreskoerier. Met elk type van levering stemt een termijn overeen die vermeld wordt op de site. - 5de stap: "Samenvatting": * Er verschijnt een samenvatting van de bestelling, met de volgende elementen: nummer van de bestelling, gekocht(e) product(en)/dienst(en), totale prijs, adres en leveringsmodaliteiten; * De koper moet de algemene verkoopsvoorwaarden aanvaarden, waarnaar een hyperlink beschikbaar is; * De koper kan zijn bestelling bevestigen door te klikken op het pictogram "ja, ik bevestig mijn bestelling". Hij kan zijn bestelling wijzigen door te klikken op het pictogram "Terug". - 6de stap: "Betaling": de koper selecteert zijn betalingswijze. De bankgegevens die hij verstrekt, worden rechtstreeks doorgestuurd naar het bedrijf Ogone dat de on-line betalingen beheert en beveiligt. Bellewaerde neemt geen kennis van de gegevens met betrekking tot de betaling. De koper wordt via een bericht verwittigd of zijn betaling aanvaard of geweigerd is. De stappen om een overeenkomst af te sluiten worden aangeboden in de volgende talen: Frans, Nederlands, Engels. § 2. Toestemming van de koper De toestemming van de koper wordt gegeven op een samenvattende pagina die afgebeeld wordt in stap 5: in deze stap kan hij eventuele fouten corrigeren en zijn bestelling bevestigen door te klikken op het pictogram "ja, ik bevestig mijn bestelling". § 3. Moment waarop de overeenkomst wordt afgesloten De overeenkomst wordt beschouwd te zijn afgesloten op het moment dat de verkoper de bevestiging van de bestelling van de koper ontvangt. § 4. Verzending van een bevestiging Uiterlijk op het moment van de levering verstuurt de verkoper naar de consument een bevestiging van zijn bestelling met de volgende elementen: * naam en adres van de verkoper, * prijs van het (de) gekochte product(en) of de gekochte dienst(en), inclusief leveringskosten, * leveringswijze en leveringsadres, * informatie over het recht om afstand te doen van de overeenkomst en modaliteiten voor de uitoefening van dit recht. De bevestiging bevat ook een clausule die de consument informeert, naargelang van de gevallen gedefinieerd in artikel 6, over zijn recht om afstand te doen van de overeenkomst of de onmogelijkheid om afstand te doen van de overeenkomst. Als de consument het recht heeft om afstand te doen van de overeenkomst, wordt de volgende clausule opgenomen in het vet: "De consument heeft het recht de verkoper te laten weten dat hij afstand doet van de aankoop, zonder strafbeding en zonder aanwijzing van de reden, binnen de zeven werkdagen vanaf de dag na de levering van het product of het afsluiten van de dienstovereenkomst". Als de consument zijn recht om afstand te doen van de overeenkomst niet kan uitoefenen, dan wordt de volgende clausule opgenomen in het vet: "De consument heeft niet het recht om afstand te doen van de aankoop". De bevestiging wordt eerst afgebeeld op de website op het einde van het bestelproces, en daarna wordt ze via e-mail of per post verstuurd naar de koper. De aldus ontvangen bevestiging vormt voor de koper het bewijs van de overeenkomst.

Artikel 5 - Elektronische bewijsmiddelen

In het kader van hun relaties aanvaarden de partijen de elektronische bewijsmiddelen, zoals de e-mails en de registraties in informaticasystemen.

Artikel 6 - Betaling

De koper betaalt de prijs van zijn aankopen met behulp van een door Ingenico toegestaan betalingsmiddel. De betalingsmodule wordt rechtstreeks beheerd door het bedrijf Ingenico. De gegevens met betrekking tot de betaling worden niet overgemaakt aan Bellewaerde. Bellewaerde wijst alle aansprakelijkheid af met betrekking tot het on-line betaalproces. Na het betaalproces ontvangt de koper een bevestigingsbericht of een verzoek om de betaalprocedure te herhalen ingeval van een probleem.

Artikel 7 - Terugbetalingsbeleid

Als de consument gebruikmaakt van zijn recht om afstand te doen van de overeenkomst, in overeenstemming met de voorwaarden voorzien in artikel 4 § 1 en in de veronderstelling dat de consument de prijs van zijn aankoop al heeft betaald, dan verbindt de verkoper zich ertoe de voor de aankoop overgemaakte som zo snel mogelijk terug te betalen, zij het zonder de retourkosten die ten laste van de consument blijven.

Artikel 8 - Levering

§ 1. Keuze van de levering

De koper verduidelijkt in zijn bestelling het gewenste leveringstype. Als de koper kiest voor verzending per Bpost, dan zijn de leveringskosten te zijnen laste. De koper kan er ook voor opteren de tickets zelf uit te printen. Dan worden hem ook geen kosten aangerekend.

§ 2. Leveringstermijn

Bellewaerde verbindt zich ertoe de levering te verrichten binnen de termijn die vermeld wordt op de bestelling. Bellewaerde verbindt zich ertoe de koper te verwittigen ingeval van een eventuele leveringsvertraging buiten zijn wil. Behoudens geval van overmacht zal de koper als de vertraging de initieel voorziene leveringstermijn met meer dan 30 dagen overschrijdt, afstand kunnen doen van de aankoop zonder schadeloosstelling en met terugbetaling van het bedrag van zijn bestelling.

§ 3. Risico's

De verzending van de producten en documenten (passen/toegangskaarten voor het park) gebeurt op risico van de verkoper.

Artikel 9 - Naleving van de intellectuele eigendom

De intellectuele eigendomsrechten van de site en de verschillende elementen behoren toe aan Compagnie des Alpes of aan derden. De verkoopsovereenkomst die afgesloten wordt tussen Bellewaerde en de koper verleent de koper niet het recht om elementen van de site van Bellewaerde te kopiëren, te reproduceren, te downloaden, te afficheren, door te sturen of te verdelen.

Artikel 10 - Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

De regels betreffende de naleving van de wetgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgebonden gegevens worden beschreven in het privacy policy.

Artikel 11 - Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbank

Elk geschil met betrekking tot de website van Bellewaerde valt onder de Belgische wetgeving. Enkel de rechtbanken van het arrondissement Nijvel zijn bevoegd. Ingeval van een geschil zal een afgedrukte versie van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden en van elke bijbehorende vermelding afgeleverd in elektronische vorm, aanvaard worden in gerechtelijke, buitengerechtelijke of administratieve procedures.

Artikel 12 - Herroepingsrecht

Bij de aankoop van niet-gedateerde online producten heeft de consument het recht af te zien van zijn/haar aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag van aankoop. Hiervoor neemt de consument contact op via mail op het adres webshop.be@bellewaerde.be. Bij gedateerde online producten beschikt de consument niet over het recht om van de aankoop af te zien.