Skip to main content

Het is verplicht om jouw bezoek op voorhand online te reserveren. Reservaties voor Halloween (16/10 - 7/11) zijn binnenkort mogelijk.

Menu
Tickets
Win 1 jaar gratis Kinder-ijs @ Bellewaerde

Win 1 jaar gratis Kinder-ijs @ Bellewaerde

Wedstrijdreglement

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de wedstrijd die wordt georganiseerd door Unilever Belgium NV, gevestigd te 1190 Brussel (Vorst), Humaniteitslaan 292, met ondernemingsnummer 0438.390.312, hierna te noemen: “Unilever”. 

Artikel 1    Algemeen

1.    Elk in België woonachtig persoon is gerechtigd aan deze wedstrijd deel te nemen.  2.    Indien je jonger bent dan 18 jaar, dien je toestemming te hebben van je wettelijke vertegenwoordiger om mee te kunnen doen aan de wedstrijd. 3.    Medewerkers en personeel van Unilever en van deelnemende winkels die betrokken zijn bij deze wedstrijd en door Unilever ingeschakelde derde(n) zijn uitgesloten van deelname. 4.    Er wordt slechts één prijs per familie wonende op hetzelfde adres toegekend. 5.    Alle personen die in georganiseerd verband deelnemen, of in het kader van enige juridische of feitelijke vereniging, of op enige andere wijze samenwerken met het oog op verhoging van winstkansen of die door Unilever van fraude verdacht worden zijn uitgesloten van deelname. 6.    Deelnemers moeten op elk moment in staat zijn om een bewijs van hun identiteit voor te leggen opdat Unilever mogelijke misbruiken kan controleren en indien nodig kan sanctioneren.

Artikel 2         Persoonsgegevens

1.    Om mee te doen aan de wedstrijd kan gevraagd worden om bepaalde persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld je naam, adres, e-mailadres, enz.) in te vullen.  2.    Je garandeert dat alle door jou verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn. Unilever is niet verantwoordelijk indien er door de deelnemer onjuiste / niet actuele / onvolledige gegevens gecommuniceerd werden. 3.    De persoonsgegevens die je ons verstrekt worden gebruikt conform onze privacyverklaring, te vinden op www.unilever.be.  4.    De persoonsgegevens die je ons verstrekt worden enkel gebruikt om de wedstrijd af te handelen en de winnaar zijn/haar prijs te bezorgen.]

Artikel 3    Hoe en wanneer kan je meedoen?

1.    Deze wedstrijd loopt van 1/07/2019 tot en met 30/09/2019 om middernacht.  2.    Verloop van de wedstrijd: 2.1.    Waar kan je deelnemen? De wedstrijd vindt plaats in Bellewaerde Park, Meenseweg 497, 8902 Ieper. 2.2.    Om geldig aan deze wedstrijd deel te nemen moet de deelnemer de Kinder Ice Cream tekening inkleuren, die afgebeeld staat op de placemats, die uitgedeeld worden in de Bellewaerde restaurants bij aankoop van een drankje of een maaltijd. 2.3.    Gegevens invullen.H ij moet ook zijn volledige naam, en e-mailadres in een leesbaar geschrift op het deelnemingsformulier invullen. Het volledig ingevulde deelnemingsformulier dient vóór 30/09/2019 in de wedstrijdurnes worden gedeponeerd die te vinden zijn in El Bazar en Fantasy, de 2 souvenir-shops aan de uitgang van Bellewaerde park. Enkel inzendingen die leesbaar, correct en volledig ingevuld zijn, zullen in aanmerking worden genomen bij het bepalen van de winnaar. 3.    Iedere persoon kan slechts één enkele keer geldig deelnemen, namelijk met unieke persoonlijke gegevens. Bijkomende deelnames zullen niet opgenomen worden in de lijst met geldige deelnames. Eenzelfde deelnemer mag ook niet met meerdere/verschillende emailadressen, postadressen, Facebook profielen, geboortedatums en/of met meerdere andere unieke persoonlijke gegevens deelnemen. Unilever behoudt zich het recht voor om voor enig welke reden dan ook deelnames die zij frauduleus acht te verwerpen of te beperken tot één enkele geldige deelname zonder zich hiervoor te moeten rechtvaardigen en zonder mogelijkheid tot beroep voor de uitgesloten deelnemer.

Artikel 4    Aanwijzing van de winnaars

1.    De winnaars zijn diegenen die een werk hebben geleverd dat gekozen zal worden door een deskundige jury die hiervoor werd aangeduid. De jury zal de winnaars selecteren op basis van de volgende criteria:  originaliteit, esthetiek en creativiteit. 2.    Met de winnaars van de wedstrijd zal zo spoedig mogelijk contact worden opgenomen voor de uitreiking van de prijs. 3.    Als de meegedeelde persoonlijke gegevens van een winnaar niet correct blijken te zijn en als een winnaar niet reageert op de contactopname vanuit Unilever, ondanks het feit dat Unilever het mogelijke heeft gedaan om een winnaar te bereiken, dan kan Unilever daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld.  4.    Indien een prijs buiten de schuld van Unilever niet binnen 3 maanden na einde van de wedstrijd is opgevraagd door een winnaar, verliest deze winnaar zijn/haar rechten op de prijs en blijft de prijs eigendom van Unilever.  5.    Over dit reglement en de uitslag van de wedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd. 

Artikel 5    Prijzen

1.    De te winnen prijzen zijn de volgende:  - 20 x 1 jaar gratis KINDER-ijs ter waarde van +/- €150 elk.  - Deze prijs staat gelijk aan 12 supermarktbonnen die elk in te ruilen zijn voor een pak KINDER-ijs naar keuze. De bonnen kunnen enkel ingeruild worden in de supermarkt-ketens die aangeduid staan op de bonnen. 2.  Alle prijzen zijn persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar en zijn niet vervangbaar, omruilbaar of inwisselbaar voor geld. 3. Bij weigering of andere reden van niet uitreiking van een prijs vervalt deze aan Unilever.

Artikel 6    Aansprakelijkheid en vrijwaring

1.    Je erkent dat deelname aan de wedstrijd geheel voor eigen risico is. Geen enkele schadevergoeding zal van Unilever kunnen bekomen worden. 2.    Indien je voor deelname aan deze wedstrijd wordt gevraagd een inzending in te sturen, te uploaden, in te spreken of anderszins een bijdrage te leveren garandeer je dat deze inzending en/of bijdrage geen inbreuk maakt op enige (intellectuele eigendoms-) rechten van derden en ook anderszins niet onrechtmatig is en vrijwaart Unilever voor aanspraken van derden terzake.  3.    In geen enkel geval kan Unilever verantwoordelijk worden gehouden voor ongevallen, kosten, directe of indirecte schade die kan voortkomen uit de deelname van huidige wedstrijd en/of de prijzenattributie.  4.    Unilever is niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die op enige andere wijze verband houdt met deze wedstrijd, waaronder mede begrepen – doch niet beperkt tot -: -    de door haar, uitgekeerde prijzen; -    het wijzigen, onderbreken of beëindigen van de actie en/of het wijzigen van de prijzen; -    het onrechtmatig gebruik van onze systemen door een derde. 5.    In het geval dat de bepaling van de winnaar exclusief gebeurt op basis van een IT procedure, aanvaarden de deelnemers dat Unilever niet verantwoordelijk gehouden kan worden voor een mislukte verbinding, verliezen, vertragingen of andere technische mankementen veroorzaakt door het Internet of de technische dienstverleners die interveniëren bij de transmissie van de formulieren en de accommodatie van de website. Indien de wedstrijd moet worden uitgesteld, afgelast of onderbroken, gedeeltelijk of in zijn geheel, voor redenen die buiten de wil van Unilever vallen, zal Unilever hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid dragen. 

Artikel 7    Auteursrechten en medewerking

1.    Indien de deelnemers inzendingen insturen, uploaden, inspreken of anderszins een bijdrage aan de actie dienen te leveren, worden deze inzendingen/bijdragen eigendom van Unilever en doen de deelnemers volledig afstand van al hun rechten hierop, inclusief auteursrechten. Unilever behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht deze inzending/bijdrage aan te passen, in te korten, te wijzigen of te verwijderen, zonder dit (vooraf) aan je te melden.  2.    Je verleent hierbij aan Unilever het eeuwigdurende recht om jouw inzending/bijdrage, al dan niet in gewijzigde vorm, onbeperkt te gebruiken voor welk medium dan ook, zonder dat hiervoor een vergoeding moet worden verleend. Unilever is hierbij niet verplicht om jouw naam te vermelden.  3.    Elke inzending die opgeladen wordt door een deelnemer, zal door Unilever onbeperkt, om het even wanneer, zonder voorafgaande toestemming of inlichting en zonder financiële vergoeding of compensatie van enige aard aan de deelnemer toe gebruikt kunnen worden.   4.    Indien je de winnaar van een prijs bent, geef je Unilever hierbij toestemming om jouw naam en/of beeldmateriaal waarop je bent afgebeeld (van bijvoorbeeld de prijsuitreiking) te gebruiken voor welke uitingen dan ook die verband houden met deze actie, zonder compensatie.

Artikel 8     Rechten Unilever

1.    Unilever behoudt zich het recht voor te allen tijde jouw deelname aan de actie te beëindigen indien je op enige wijze in strijd handelt met deze voorwaarden of enige wettelijke toepasselijke bepaling, zonder dit vooraf aan je te melden, zonder opgave van reden, naar eigen inzicht en zonder dat Unilever hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden. 2.    Unilever behoudt zich tevens het recht voor om de actie, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de prijzen van de actie te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder dat Unilever hiervoor aansprakelijk zal zijn. 3.    Het is niet mogelijk voor Unilever om vooraf alle inzendingen/bijdragen te screenen. Indien een derde zich beroept op de onrechtmatigheid van jouw inzending, behoudt Unilever zich het recht voor om jouw naam en adres, indien zij deze ter beschikking heeft, aan deze derde door te geven.

Artikel 9    Contact

Als je vragen of opmerkingen hebt over deze wedstrijd, neem dan contact met ons op via de website van de wedstrijd of via het contactformulier op http://www.unilever.be.

Artikel 10    Diversen

1.    Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door ons aangepast worden. Wij adviseren daarom de voorwaarden regelmatig te bekijken. 2.    Op deze wedstrijd zijn de Unilever gebruiksvoorwaarden en Unilever privacyverklaring van toepassing. 3.    Deelname aan deze wedstrijd impliceert de aanvaarding van alle bepalingen van dit wedstrijdreglement, hierbij inbegrepen eventuele latere wijzigingen die noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld in geval van overmacht. Op deze voorwaarden is Belgisch recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met de actie of de website worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Brussel.