Ga naar de hoofdinhoud
4D cinema zaal.

Gebruiksvoorwaarden van de website

Bellewaerde Park - Bellewaerde Aquapark

Door deze website te raadplegen, aanvaardt u zonder enig voorbehoud de volgende gebruiksvoorwaarden:

Intellectueel eigendom
1. Copyright

Basisprincipes

Deze website en alle elementen waaruit hij is samengesteld (informatie, teksten, afbeeldingen, foto's, illustraties, tekeningen, grafische elementen, video's, geluiden, gegevens, databanken, programma's, software, enz.) zijn eigendom van BELLEWAERDE PARK of zijn het voorwerp van exploitatierechten die door de rechtverkrijgenden aan laatstgenoemde zijn verleend.

Deze website en de onderdelen ervan zijn beschermd door het intellectuele eigendomsrecht in de hele wereld.

Als zodanig, en in overeenstemming met de bepalingen van het wetboek van intellectuele eigendom, is alleen het gebruik van deze website of de onderdelen ervan voor strikt persoonlijk, privé en niet-commercieel gebruik toegestaan, met uitsluiting van elk ander gebruik.

Behalve in de wettelijk toegestane gevallen is elke reproductie, representatie of gebruik van het geheel of een deel van deze website of de onderdelen ervan strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BELLEWAERDE PARK.

Elke niet uitdrukkelijk toegestane reproductie, weergave of gebruik van deze website of de onderdelen ervan vormt een inbreuk op de rechten van BELLEWAERDE PARK en kan leiden tot civiele en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de auteur.

Downloadbare inhoud 

BELLEWAERDE PARK  kan aan gebruikers van deze website elementen (foto's, video's, persmappen, persberichten, enz.) ter beschikking stellen die u mag downloaden (hierna de "Downloadbare inhoud(en)"). BELLEWAERDE PARK verleent u een niet-exclusief, gratis, niet-overdraagbaar  recht om de downloadbare inhoud te kopiëren, te downloaden en te gebruiken voor uitsluitend persoonlijke en niet-commerciële doeleinden voor de wettelijke duur van de bescherming van intellectuele eigendomsrechten zoals gedefinieerd door de Belgische en buitenlandse wetgeving en internationale verdragen (met inbegrip van eventuele latere aanvullende of wijzigende regelgeving), op voorwaarde dat het gekopieerde of gedownloade onderdeel van de website op geen enkele wijze wordt gewijzigd of aangepast, en dat de vermeldingen betreffende het auteursrecht en de onderscheidingstekens die daarop betrekking hebben, duidelijk en leesbaar worden aangebracht. 

BELLEWAERDE PARK geeft toestemming voor het gebruik van de op deze website beschikbare persmappen en persberichten door beroepsjournalisten, uitsluitend in het kader en voor de behoeften van hun beroepsactiviteit, mits het copyright en de bijbehorende onderscheidingstekens duidelijk en leesbaar worden vermeld. 

Door de downloadbare inhoud te downloaden of te gebruiken, gaat u ermee akkoord deze te gebruiken in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden.

Elk onrechtmatig gebruik van de downloadbare inhoud, dat het imago en de reputatie van BELLEWAERDE PARK  of van de op de downloadbare inhoud vertegenwoordigde personen kan schaden, zal leiden tot gerechtelijke vervolging.

Beeldrechten

De afbeeldingen of foto's van personen of plaatsen die op deze website voorkomen, zijn eigendom van BELLEWAERDE PARK of worden door BELLEWAERDE PARK gebruikt met toestemming van de houders van de rechten. 

Elke reproductie, representatie, gebruik of wijziging van deze afbeeldingen of foto's is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BELLEWAERDE PARK. 

Elk gebruik, zelfs gedeeltelijk, van deze documenten, in strijd met voornoemde verplichting, stelt de auteur ervan bloot aan gerechtelijke vervolging.

2. Onderscheidende kenmerken

De bedrijfsnamen, handelsnamen, acroniemen, handelsmerken, logo's en andere onderscheidende tekens die op deze website worden weergegeven, zijn beschermd door het merkenrecht. 

Elke reproductie, afbeelding of gebruik, geheel of gedeeltelijk, alleen of geïntegreerd met andere elementen, van een van de bovengenoemde onderscheidingstekens zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de houder van de rechten op dit onderscheidingsteken is strikt verboden.

Hyperlinks

Het maken van hyperlinks naar deze website is toegestaan, mits:

- De pagina's van deze website zijn niet genest binnen de pagina's van een andere website, maar zijn volledig toegankelijk in een nieuw venster;

- De informatie op deze website wordt niet voor commerciële doeleinden gebruikt; 

De website van waaruit een hyperlink wordt gecreëerd, verspreidt geen informatie van controversiële, pornografische of xenofobe aard die de gevoeligheden van het publiek kan kwetsen of schade kan toebrengen aan het imago van BELLEWAERDE PARK.

BELLEWAERDE PARK  behoudt zich het recht voor deze toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat zij dit hoeft te rechtvaardigen.

Verantwoordelijkheid

De aansprakelijkheid van BELLEWAERDE PARK  kan met name om de volgende redenen niet worden ingeroepen:

- De tijdelijke onbereikbaarheid van deze website wegens onderhoudswerkzaamheden;

- Een storing in het internetnetwerk die de toegang tot deze site beïnvloedt. In dit verband verklaart u op de hoogte te zijn van en akkoord te gaan met de technische en functionele kenmerken, alsook met de beperkingen van het internetnetwerk (op het gebied van toegang, beschikbaarheid, congestie, storingen, verzadiging, transittijd, responstijd voor het weergeven, raadplegen, opvragen of overdragen van gegevens, onderbreking, gebrek aan bescherming van bepaalde gegevens tegen verduistering of hacking, risico van besmetting door een virus, enz;

- Een storing of misbruik van uw terminal en alle andere apparatuur die wordt gebruikt om toegang te krijgen tot deze website;

- Het verstrekken van onjuiste, onvolledige of misleidende informatie van uw kant;

- De mislukking, het verlies, de vertraging of de fout in de transmissie van gegevens buiten de controle van BELLEWAERDE PARK;

- De inhoud van de informatie die op de sites staat waarnaar deze website via hyperlinks verwijst;

- Een overtreding van deze gebruiksvoorwaarden van uw kant.

Contact

Elk verzoek betreffende het gebruik van uw persoonlijke gegevens moet worden gericht aan:

- Het contactformulier dat toegankelijk is op de contactpagina van deze website;  

Het volgende post adres: BELLEWAERDE PARK, Afdeling Bescherming Persoonsgegevens, Meenseweg 497, 8907 Ieper, België;

- Het volgende e-mailadres: privacy@bellewaerde.be;

- Het volgende telefoonnummer: +32 (0) 57 46 86 86.

Alle andere verzoeken moeten worden gericht aan:

Het contactformulier op de contactpagina van deze website;  

- Het volgende post adres : BELLEWAERDE PARK, Meenseweg 497, 8902 Ieper, België;

- Het volgende nummer: +32 (0) 57 46 86 86.