Ga naar de hoofdinhoud
Koning Leeuw met paraplu bij de Koffietassen.

Parkreglement

Artikel 1: Algemene bepalingen

1.1.    Bellewaerde bevindt zich op privé terrein. De hierna volgende afspraken zijn bedoeld om alle gasten een fantastische dag te bezorgen zonder zorgen. 

1.2.    Het kopen van een ticket/abonnement en het betreden van het Park leidt tot de aanvaarding van dit reglement, dat kan worden geraadpleegd op onze website www.bellewaerde.be 

1.3.    Daarnaast zijn ook de algemene verkoopvoorwaarden, terug te vinden op onze website www.bellewaerde.be, van toepassing.

1.4.    Abonnementhouders aanvaarden ook het Reglement Abonnementen, terug te vinden op onze website www.bellewaerde.be.

1.5.    Voor verdere informatie kunt u zich wenden tot onze medewerkers van de infobalie aan beide ingangen van het Park.

Artikel 2: Toegang tot de parking en het park

2.1. Toegang tot de parking

2.1.1.     De parking van het Park is voor iedereen betalend.

2.1.2.     Op zowel parking Leeuw als parking Mexico zijn er een aantal voorbehouden plaatsen dicht bij de ingang bestemd voor mindervalide personen. Deze plaatsen zijn beschikbaar voor houders van een parkeerkaart voor personen met een handicap. 

2.1.3.     Op het parkeerterrein geldt de wegcode met een toegestane maximumsnelheid van 20 km/u en dienen de aanwijzingen van het personeel van de parking nauwgezet te worden opgevolgd.

2.1.4.     Het is niet toegestaan om buiten de openingsuren van het Park op de parking te parkeren. Mobilhomes mogen ‘s nachts niet op de parking van het Park blijven staan. 

2.1.5.     Het is verboden om dieren in voertuigen achter te laten, zelfs met open raam. Er zijn gratis kennels ter beschikking aan de 2 ingangen van het park. Meer informatie in dit verband wordt U aan de infostand gegeven. In geval van overtreding worden de bevoegde diensten opgeroepen om het dier/de dieren te bevrijden.  

2.1.6.     De directie kan niet aansprakelijk gesteld worden in geval van diefstal of ongeval op de parking. De prijs van de parking houdt een recht op parkeren in, geen recht op beveiliging. De bezoeker wordt sterk aangeraden om zijn voertuig af te sluiten, de ruiten omhoog te laten en geen kostbare voorwerpen achter te laten in het voertuig. 

2.1.7.     De directie behoudt zich het recht voor om, op kosten van de eigenaar, elk voertuig dat in strijd is met deze bepalingen te ontruimen.

2.2. Toegang tot het park 

2.2.1.     Het Park is enkel tijdens de openingsdagen en -uren toegankelijk. Men mag het Park ten laatste één uur voor de sluiting betreden.

2.2.2.     Voor de toegang tot het Park moet een geldig toegangsticket of abonnement, dat via de officiële verkoopkanalen is gekocht, worden getoond. Deze documenten moet de bezoeker tijdens de volledige duur van zijn bezoek kunnen voorleggen, evenals alle tickets die het bewijs zijn van de aankopen die hij/zij binnen de omheining van het Park zou hebben gedaan.

2.2.3.     Kinderen jonger dan 12 jaar moeten vergezeld worden door een meerderjarig persoon en blijven onder de volledige verantwoordelijkheid van deze laatste tijdens het hele bezoek. Het bewijs van de leeftijd van de verantwoordelijke persoon of het kind kan op ieder ogenblik worden opgevraagd.

2.3. Maatregelen 

2.3.1.     De directie behoudt zich het recht voor de openings- en sluitingsuren en de tarieven van het Park, de attracties, de shows, de boetieks en de restaurants te wijzigen, alsook de toegangsvoorwaarden ervan, al naargelang van de exploitatie- en onderhoudsbehoeften van het Park (onderhoud, reparatie, herstel, renovatie, installatie van nieuwe attracties, enz.). De directie stelt alle regels vast die ze nuttig acht voor de veiligheid en de gezondheid van personen en goederen.

Het personeel van het Park heeft het recht om de toegang te weigeren en om preventieve maatregelen te nemen om dit reglement te doen naleven. De bezoeker zal de hem gegeven veiligheidsinstructies opvolgen, in het bijzonder aan de ingang van het Park (metaaldetector, tassenonderzoek, ...). Wanneer dit reglement niet wordt nageleefd, kan het personeel van het Park elke overtreder bevelen het Park te verlaten.

2.3.2.     Elke persoon die in het Park eender welke overtreding begaan heeft, is verplicht te wachten op de komst van de bevoegde instanties om de nodige vaststellingen te doen en zal moeten bijdragen in de kosten die verbonden zijn aan de veroorzaakte ordeverstoring. Dit reglement doet op generlei wijze afbreuk aan de rechten van benadeelde partijen en aan procedures die zij noodzakelijk achten om in te leiden.

2.3.3.     Frauduleuze toegang tot het park zal beboet worden met betaling van de ingang aan normaal volwassenentarief, vermeerderd met 50,00 euro administratieve kosten. De niet-samenwerking zal tot definitieve verwijdering uit het park voor het seizoen leiden. De directie behoudt zich eveneens het recht voor om het toegangsticket of het abonnement van de overtredende bezoeker in te houden zonder dat de bezoeker in kwestie aanspraak kan doen op enige vorm van terugbetaling of schadevergoeding. 

2.3.4.     De directie wijst iedere aansprakelijkheid af in geval van schade die het gevolg is van het niet naleven van de bepalingen van dit reglement. Dit is bijvoorbeeld het geval voor het verwijderen van objecten die niet zijn toegestaan in het Park en die niet in een locker worden bewaard.

Artikel 3: Publiciteit - Bedeling - Verkoop

Verkoop, distributie en verspreiding van tickets, goederen, brochures of elk ander publiciteitsmateriaal, zonder goedkeuring van de directie is verboden op en rond de terreinen van Bellewaerde. Dit geldt eveneens voor opiniepeilingen of professionele beeldopnames.

Artikel 4: Beeldmateriaal

4.1.    Tijdens uw bezoek is het mogelijk dat er foto's of filmopnames worden gemaakt die later kunnen gebruikt worden in de communicatie van het park of in televisieprogramma's waaraan het park meewerkt. De gebruiksrechten van het beeldmateriaal horen toe aan Bellewaerde, bijgevolg kan dit beeldmateriaal zonder enige beperking gebruikt worden door het park. 
Bezoekers die niet willen dat foto's en beelden van hen gebruikt worden, dienen dit op de dag van het bezoek uitdrukkelijk kenbaar te maken aan het onthaal alvorens ze het park betreden.

4.2.    Bij het betreden van het park en de parking gaat u ermee akkoord dat er beelden worden gemaakt door onze (veiligheids-)camera's die op verschillende plaatsen in het park opgesteld staan. Deze beelden worden gemaakt voor de veiligheid van onze bezoekers en ter bescherming van de eigendommen van het park. De gebruiksrechten van dit beeldmateriaal behoren toe    aan Bellewaerde.

Artikel 5: Verlies, Diefstal of Schade

5.1.    Elke bezoeker is verantwoordelijk voor zijn bezittingen. Bellewaerde en zijn werknemers zijn in geen enkel geval aansprakelijk voor gestolen, verloren of beschadigde voorwerpen toebehorend aan onze bezoekers. Teruggevonden voorwerpen worden gedurende 1 maand ter beschikking gesteld aan onze bezoekers en kunnen aan de infostand afgehaald worden. De operatoren aan de attracties of de medewerkers van de verkooppunten kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor de bewaring van persoonlijke objecten. Deze dienen zelf bijgehouden te worden of geplaatst te worden in de daarvoor voorziene lockers. Aan de ingang staan tevens (betalende) opbergkastjes ter beschikking van onze bezoekers.

5.2.    Om veiligheidsredenen is het ten strengste verboden om een object "achter te laten" in het Park. Alle kosten in verband met dit achterlaten zijn voor de rekening van de eigenaar.

5.3.    Elke bezoeker die in een attractie zijn persoonlijke voorwerpen (telefoon, horloge, bril, sleutels, ...) meeneemt, doet dat op eigen verantwoordelijkheid. De directie en het personeel van het park kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor wat er met deze objecten kan gebeuren.

5.4.    De directie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door derden aan eigendommen van bezoekers of de bezoekers zelf.

Artikel 6: Gedrags- en Veiligheidsregels

De bezoeker zal zich gedragen als een goede huisvader en andere mensen en de omgeving respecteren. Hoffelijkheid is geboden in het Park en de onmiddellijke omgeving ervan.

6.1.    Er worden geen dieren toegelaten in het Park, met uitzondering van geleidehonden voor mindervalide personen. Deze dieren zijn echter niet toegestaan op de attracties. 

6.2.    Zich verplaatsen in het Park mag uitsluitend te voet, voor ieders veiligheid. Met uitzondering van kinderwagens en rolstoelen zijn geen vervoersmiddelen (fiets, rollers, rolschaatsen, skateboard, hoverboard, scooters, enz.) toegestaan in het Park.

6.3.    Radio's en andere geluidstoestellen zijn verboden binnen de omheining van het Park, net als wapens, explosieven (rotjes, Bengaals vuur, ...) en elk snijdend of stomp voorwerp (deze lijst is niet-limitatief, de directie behoudt zich het recht voor om ook andere voorwerpen als ongepast te verklaren).

6.4.    Er wordt aan onze bezoekers gevraagd om geen aanstootgevende en onaangepaste kledij te dragen in het Park. Om hygiënische en veiligheidsredenen is het dragen van minimum een hemd of T-shirt, bermuda, korte broek of rok en schoenen of sandalen verplicht. Conform de wet van 01/06/2011 tot instelling van een verbod op het dragen van kleding die het gezicht volledig dan wel grotendeels verbergt, worden personen van wie het gezicht bedekt is, niet toegelaten. De bezoeker moet te allen tijde gemakkelijk identificeerbaar zijn. Daarom is het dragen van een masker of andere zaken die het gezicht geheel of gedeeltelijk zouden verbergen verboden. Kinderen jonger dan 12 jaar mogen echter wel verkleed of gegrimeerd zijn.

6.5.    Omwille van veiligheidsredenen en voor de gezondheid en het comfort van niet-rokers en kinderen is het verboden te roken in attracties, in wachtlijnen, in gesloten en bedekte ruimtes en op speelpleinen, ook al bevinden die speelpleinen zich in openlucht. Dezelfde regels gelden voor de elektronische sigaret. (Koninklijk Besluit van 13/12/05)

6.6.    Dronkenschap, het bezit of gebruik van drugs van welke aard dan ook zijn ten strengste verboden in het Park en de omgeving ervan. Dit kan tot onmiddellijke verwijdering uit het park leiden en zal aan de overheidsinstanties doorgegeven worden.

6.7.    Het is verboden te eten en te drinken in of op de attracties. Het is verboden om te picknicken binnen in restaurants of op terrassen van het Park. Picknicken mag echter wel in de zones die speciaal hiervoor zijn ingericht, zoals aangegeven op het plan van het Park.

6.8.    De bezoeker zal respect tonen voor het milieu en voor de properheid van het Park door gebruik te maken van het sanitair en de vuilnisbakken die hem ter beschikking worden gesteld. Hij zal zich onthouden van eender welke beschadiging (graffiti, …) aan de infrastructuur van het Park (attracties, planten, decors, …). Alleen de afgebakende paden van het park mogen betreden worden en het is eveneens verboden te zwemmen of te baden in de vijvers, waterbassins of fonteinen.

Dienstlokalen of dienstwegen mogen niet betreden worden, ook niet indien deze niet zouden afgesloten zijn.

6.9.    De specifieke voorschriften van elke attractie en dierenpark en ook de mondelinge bevelen die door het personeel gegeven worden, moeten door elke bezoeker worden nageleefd. Dit gaat dan vooral over het respecteren van de wachtrijen, de minimumlengte van een persoon om tot een attractie toegang te krijgen en het verbod op bepaalde voorwerpen in een aantal attracties. Wanneer een attractie gesloten is, is het verboden de perimeter ervan te betreden.

De toegankelijkheid voor onze bezoekers tot de attracties is afhankelijk van de veiligheidsvoorschriften van elke attractie. Bezoekers kunnen omwille van fysieke redenen geweigerd worden tot bepaalde attracties.

Bij regen of onweer kunnen bepaalde attracties gesloten worden. Dit geldt ook in geval van technische tussenkomst en/of onderhoudsredenen. De sluiting van attracties kan in geen geval leiden tot gedeeltelijke of volledige terugbetaling van het toegangsticket.

6.10.    Voordringen in de wachtrijen, het niet naleven van de richtlijnen, verbale agressie en elk ander asociaal gedrag, beschadigen van infrastructuur en/of stelen van parkeigendommen, agressie en/of seksueel misbruik, fysieke agressie en/of bedreiging tegen het personeel van Bellewaerde en/of andere bezoekers kan aanleiding geven tot onmiddellijke verwijdering uit het Park voor het seizoen en zal aan de overheidsinstanties doorgegeven worden.

6.11.    De directie wijst elke verantwoordelijkheid af in geval van onverenigbaarheid tussen de voorgestelde activiteiten en de medische toestand van bezoekers. Bezoekers die aan activiteiten deelnemen die in strijd zijn met hun gezondheidstoestand (zwangere vrouwen, mensen die onlangs in het ziekenhuis zijn opgenomen, astmapatiënten, epileptici, enz.) doen dit op eigen risico.

Artikel 7: Toepasselijk Recht

Elk geschil tussen een bezoeker en Bellewaerde is onderworpen aan het Belgisch recht. Alleen de rechtbanken van West-Vlaanderen zijn territoriaal bevoegd.

Smartphone applicatie koning leeuw voorkant.

Bellewaerde-app

Het park in je broekzak!