Ga naar de hoofdinhoud
4D cinema zaal.

Algemene verkoopsvoorwaarden

Bellewaerde Park - Bellewaerde Aquapark

Het verwerven van een toegangsticket en/of abonnement houdt de aanvaarding van het reglement voor de bezoekers van Bellewaerde, alsook van deze algemene voorwaarden, die allebei op onze website www.bellewaerde.be kunnen worden geraadpleegd.

A. ALGEMENE BEPALINGEN DIE GELDEN VOOR ALLE SOORTEN VAN VERKOOP

Artikel 1

De verkoper van Bellewaerde-tickets en -abonnementen is BELPARK NV,
ingeschreven bij de KBO onder het nr. 0439.050.308, met maatschappelijke zetel te 1300 Waver - België.
(Filiaal van COMPAGNIE DES ALPES S.A., 50-52 Boulevard Haussmann, 75009 Parijs, Frankrijk)

Tel: 32(0)57 46 86 86
Fax: 32 (0)57 46 75 95
Email: info@bellewaerde.be

Artikel 2: Prijs voor tickets en abonnementen - Geen terugbetaling

 1. De directie behoudt zich het recht voor om haar prijzen te allen tijde te wijzigen, zonder afbreuk te doen aan de geldigheid van de tickets en/of abonnementen die vóór deze wijziging werden aangekocht.
 2. De prijs voor tickets en abonnementen hangt af van de omstandigheden met betrekking tot de exploitatie van het attractiepark en de weersomstandigheden, die er onvermijdelijk toe leiden dat de attracties en andere aangeboden diensten tijdelijk geheel of gedeeltelijk ontoegankelijk zijn.
 3. Voor zover mogelijk zorgt de directie ervoor dat de bezoekers op de hoogte worden gehouden van de verstoringen van de activiteiten van het Park die onder haar controle vallen, door de agenda op de Bellewaerde-website regelmatig bij te werken.
 4. Aangezien het enige doel van deze informatievoorziening erin bestaat het ongemak dat parkgebruikers kunnen ondervinden zoveel mogelijk te beperken, kan dit op geen enkele wijze worden geïnterpreteerd als een aanvaarding door de directie om enige prijsverlaging toe te kennen op verkochte tickets en/of abonnementen voor verstoringen die niet op de agenda van het park zijn vermeld.
 5. Ongeacht de wijze van verwerving worden tickets en abonnementen die toegang geven tot het park en de parking niet ingeruild of terugbetaald, noch geheel noch gedeeltelijk (artikel VI. 53 12° van het wetboek van economisch recht). Het speelt in dit opzicht geen rol dat:
  • het ticket of abonnement nauwelijks werd gebruikt of niet meer kan worden gebruikt voor de verwerver ervan.
  • alle of een deel van de attracties van het park tijdens de geldigheidsduur van het toegangsbewijs ontoegankelijk zijn of zijn geweest, om meteorologische redenen of redenen die verband houden met de exploitatie van het park (pannes van attracties, beveiligingsproblemen, onderhoud of renovatie ervan, restauratiewerkzaamheden, installatie van nieuwe attracties, enz.), omstandigheden die onder geen beding met gevallen van overmacht kunnen worden gelijkgesteld.
 6. Ook in geval van overmacht in de zin van de wet is de verplichting van BELLEWEARDE beperkt tot het aanbieden aan de bezoeker van een nieuwe datum voor het gebruik van zijn toegangsbewijs dat beïnvloed is door het geval van overmacht.

Artikel 3

 1. Tickets en/of abonnementen zijn strikt persoonlijk en kunnen in geen geval worden uitgeleend of overgedragen. Ze zijn alleen geldig als ze kunnen worden voorgelegd met de nog niet verlopen identiteitskaart van de houder ervan.
 2. Het is ten strengste verboden een Bellewaerde-ticket of -abonnement te reproduceren, dupliceren of vervalsen, op welke wijze dan ook. Het uitlenen aan een derde van een toegangsrecht, het gebruik of de poging tot het gebruik van een onrechtmatig toegangsrecht kan niet alleen strafrechtelijk worden vervolgd, maar zal onmiddellijk leiden tot de inbeslagneming van het ticket en/of abonnement, zonder mogelijkheid van terugbetaling en onverminderd een vergoeding voor alle geleden schade.
 3. Bellewaerde wijst elke aansprakelijkheid af in geval van het onwettig gebruik van een toegangsrecht als gevolg van verlies of diefstal, indien dit verlies of deze diefstal niet eerder aan Bellewaerde werd gemeld.

 Artikel 4 - Eerbiediging van de intellectuele eigendom

De intellectuele eigendomsrechten van de site en de elementen ervan behoren toe aan Compagnie des Alpes of aan derden. De verkoopovereenkomst tussen Bellewaerde en de koper verleent deze laatste niet het recht om elementen van de Bellewaerde-site te kopiëren, reproduceren, downloaden, posten, door te geven of te distribueren.

Artikel 5 - Bescherming van de privacy

Bellewaerde respecteert de bescherming van uw persoonsgegevens zoals voorzien in de Belgische en Europese reglementering met betrekking tot de bescherming van gegevens van persoonlijke aard, en meer bepaald Verordening (EU) 2016/679 van het Europese Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. Ons volledige beleid inzake de bescherming van uw persoonsgegevens kan u hier terugvinden.

Artikel 6 - Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Elk geschil met betrekking tot de website van Bellewaerde en de ticketverkoop wordt beheerst door het Belgisch recht. Alleen de rechtbanken van het arrondissement van West-Vlaanderen zijn bevoegd.

B. ONLINE VERKOOP VAN TICKETS EN ABONNEMENTEN (E-TICKETS)

Artikel 1 - Toepassingsgebied

Overeenkomsten die via de Bellewaerde-website op afstand worden afgesloten, worden rechtstreeks afgesloten met BELPARK NV. Wanneer de koper van het ticket/abonnement een consument is in de zin van het Wetboek van economisch recht, vallen ze onder de bepalingen van die code.

Artikel 2 - Aanbod

 1. De informatie over de producten of diensten die op de website van Bellewaerde te koop zijn, vormt een verkoopaanbod. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, is het aanbod geldig, op voorwaarde dat het geen materiële fout bevat, zolang het aanwezig is op de officiële website van Bellewaerde.
 2. Bellewaerde is niet verantwoordelijk voor informatie, prijzen, openingstijden die niet van haar officiële website komen.

Artikel 3 - Totstandkoming van de overeenkomst

De volgende stappen moeten worden gevolgd om een overeenkomst af te sluiten, namelijk:

 1. "Profiel": Communicatie van uw gegevens en gegevens over de andere bestemmelingen van de bestelling (bij te voegen: foto van de houders van een toegangsbewijs voor het park).
 2. "Betalling":  Selectie van de door Ingenico geautoriseerde betaalmethode. Aanvaarding of weigering van betaling door deze laatste. Na het betalingsproces ontvangt de koper van Ingenico een bevestigingsbericht met vermelding van het ordernummer of een bericht waarin hij/zij wordt uitgenodigd om de betalingsprocedure in geval van problemen te herhalen.
 3. "Levering": Na bevestiging van betaling ontvangt u een mail met een gedetailleerd besteloverzicht en de bestelde tickets in pdf-formaat. Zij moeten in zwart-wit of in kleur op A4-papier worden gedrukt. Ze kunnen ook door de koper aan de ingang van het park rechtstreeks op zijn/haar smartphone worden getoond.

De overeenkomst wordt als afgesloten beschouwd zodra de betaling door Ingenico wordt aanvaard. Aangezien de betalingsmodule rechtstreeks beheerd wordt door Ingenico, wordt geen enkele informatie met betrekking tot de betaling doorgegeven aan Bellewaerde, die elke aansprakelijkheid met betrekking tot het online betalingsproces afwijst. In het kader van hun relatie aanvaarden de partijen elektronische bewijsmiddelen, zoals e-mails en registraties in computersystemen.

Artikel 4 – Voorwaarden voor het gebruik van een e-ticket

 1. Een e-ticket is geldig als het op de juiste wijze is geprint op wit A4-papier of als het wordt gepresenteerd op een smartphone. Gedeeltelijk gedrukte, bevuilde, beschadigde of onleesbare tickets worden niet geaccepteerd. De barcode moet goed leesbaar zijn.
 2. Een e-ticket is alleen geldig op de datum en onder de voorwaarden zoals vermeld op het ticket.
 3. Een e-ticket dat geldig is voor een bepaalde periode mag slechts worden gebruikt voor zover het Park op die dag toegankelijk is, binnen de grenzen van het bezoek ervan.

Artikel 5 – Geen herroepingsrecht

Overeenkomstig artikel VI. 53 12° van het wetboek van economisch recht, heeft de klant niet het recht om af te zien van zijn aankoop.

C. VERKOOP VAN TICKETS AAN GROEPEN (RESERVERINGEN)

Om te kunnen genieten van het groepstarief moet de groep bestaan uit ten minsten 20 betalende personen die het park op dezelfde dag bezoeken (personen met een beperking: minstens 10 personen). De tarieven van een groepsuitstap zijn verschillend in functie van het gekozen pretpark en de periode van uw datum van bezoek. Zie bestelbon voor het correcte tarief.

 • Reservering is verplicht om de beschikbaarheid te garanderen.
 • Voor ontvangst van tickets of e-tickets voorafgaand aan de datum van bezoek vragen we een betaling van 100%van de reservatie (verzendkosten van 19€ per bestelling via DHL voor verzendingen naar het buitenland).
 • Indien de bestelling, of de bevestiging van de definitieve groepsgrootte, minder dan 21 dagen voor de datum van het bezoek bij de Reservatiedienst toekomt, wordt een toeslag van 2 € inclusief btw per ticket toegepast.
 • Voorwaarden voor gratis tickets hebben enkel betrekking op de toegangstickets. Niet op maaltijd of andere extra’s.
 • Ongebruikte tickets kunnen na het bezoek worden geretourneerd binnen de limiet van 20% van de oorspronkelijke bestelling als ze binnen 15 dagen na de datum van het bezoek worden geretourneerd.
 • Het bestellen van extra tickets na betaling : om te kunnen profiteren van dezelfde voorwaarden, moet de toevoeging worden vermeld vóór de datum van het bezoek via een 2e reservering, bevestigd door de Reservatiedienst.
 • Als het bedrag niet binnen de vereiste termijn is betaald, wordt uw reservering automatisch geannuleerd.
 • Extra betalingen ter plaatse aan de kassa zijn mogelijk indien dit vooraf aan de Reservatiedienst wordt gemeld.
 • Indien de klant de tickets op de dag van het bezoek aan de kassa wenst af te halen, vragen we ook een betaling van het totale bedrag van de bestelling ten laatste 21 dagen voor de datum van het bezoek.

Betalingen dienen te gebeuren via overschrijving:

België: IBAN BE77 0018 9571 4042 – BIC: GEBABEBB
Frankrijk : via bankcheque of overschrijving - IBAN : FR76 3000 4024 7500 0109 5908 408 – BIC : BNPAFRPPXXX

Reservering van tickets met menu’s

 • Om een goede service te garanderen, vragen wij u om ons ten minste 21 dagen voor de datum van uw bezoek het exacte aantal menu’s mee te delen. Dit aantal wordt als definitief beschouwd en wordt gefactureerd.
 • Voor Bellewaerde Park worden de tijden voor de maaltijden op het moment van de reservering meegedeeld. Deze tijden staan ook vermeld in de bevestigingsdocumenten.
 • Op de dag van het bezoek wordt uw tafel gereserveerd voor 15 minuten.
 • Voor elke uitstap met maaltijden of KIX-kaarten is een betaling van 100% vereist als bevestiging van de bestelling.
 • Als het bedrag niet binnen de gestelde termijn is betaald, wordt uw reservering automatisch geannuleerd.
 • Extra betalingen ter plaatse aan de kassa zijn mogelijk indien dit vooraf aan de Reservatiedienst wordt gemeld.

Annulaties van reservaties

Alleen toegangskaarten:

 • Elke annulering moet ten minste 21 dagen voor de datum van het bezoek per post of per email aan ons worden meegedeeld.
 • In geval van annulering of niet-opdagen op de datum van het bezoek wordt 40€ in rekening gebracht.

Toegangskaarten met maaltijd:

 • Alle annuleringen van maaltijden moeten ten minste 21 dagen voor de datum van het bezoek per post of per email aan ons worden doorgegeven.
 • De verantwoordelijke van de groep moet ons de groepstickets en maaltijdvouchers aangetekend toesturen.
 • De betaling wordt dan volledig terugbetaald.
 • Er worden 40€ administratiekosten in rekening gebracht.
 • Indien de termijn van 21 dagen niet wordt gerespecteerd of indien de groep niet komt opdagen op de dag van het bezoek, worden alle maaltijden in rekening gebracht.
 • De datum van de annuleringsaanvraag wordt in aanmerking genomen voor de termijn van 21 dagen, en niet de datum van ontvangst van de documenten door Belpark.

Terugbetaling van ongebruikte tickets en/of maaltijdvouchers

Tickets en maaltijdvouchers betaald voor de datum van het bezoek:

 • Ongebruikte toegangskaarten en maaltijdvouchers moeten binnen de 15 dagen na de datum van het bezoek per aangetekende brief worden teruggestuurd naar de reservatiedienst, vergezeld van uw volledige gegevens: reserveringsnummer, naam van de groep, adres, datum van het bezoek, naam van uw bank, IBAN-code en BIC-code (voor Frankrijk: RIB).
 • Gelieve de tickets terug te sturen naar Bellewaerde - tav Reservatiedienst – Meenseweg 497 – 8902 Ieper - België
 • Ongebruikte maaltijdvouchers worden niet terugbetaald.
 • Tickets worden terugbetaald door middel van een bankoverschrijving op voorwaarde dat de tickets per aangetekende brief met volledige contactgegevens worden geretourneerd en niet groter zijn dan tot 20% van de oorspronkelijke bestelling.
 • Het aantal vrijkaarten wordt echter wel aangepast.

Toegangskaarten en maaltijdvouchers betaald op de dag van uw bezoek:

 • Indien de bestelling, of de bevestiging van de definitieve groepsgrootte, minder dan 21 dagen voor de datum van het bezoek bij de Reservatiedienst aankomt.
 • Wordt een toeslag van 2 € (inclusief btw) per ticket toegepast.
 • Ongebruikte toegangskaarten en maaltijdvouchers kunnen ook op de dag van uw bezoek worden ingeleverd bij de infostand van het park.
 • Ongebruikte maaltijdvouchers worden niet terugbetaald.
 • Ongebruikte toegangskaarten worden terugbetaald door middel van een bankoverschrijving, waarbij rekening wordt gehouden met een aanpassing van de vrijkaarten en niet groter zijn dan tot 20% van de oorspronkelijke bestelling.
 • Ongebruikte toegangskaarten die op de dag van uw bezoek niet worden ingeleverd bij de infostand, worden in geen geval terugbetaald.

Bescherming van Persoonsgegevens

De persoonsgegevens die wij verzamelen bij uw groepsreservatie worden verwerkt door Belpark NV om:

 • Uw reservatie (toegangskaarten, maaltijden, diensten) te verwerken. Deze verwerking is nodig voor de uitvoering van de overeenkomst tussen Belpark NV en u wanneer u een groepsreservatie boekt. Deze gegevens worden bewaard voor de duur die nodig is om uw reservatie te verwerken en om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen van Belpark NV.
 • U commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven en tevredenheidsenquetes toe te sturen van Bellewaerde Park en Bellewaerde Aquapark. Deze verwerking is gebaseerd op het legitiem belang van Belpark NV om haar activiteiten te ontwikkelen indien het e-mail adres waarnaar die boodschappen worden gestuurd werd gegeven in het kader van een reservatie. Deze gegevens worden bewaard gedurende drie jaar vanaf de datum dat ze werden verzameld. Na afloop van deze periode worden deze gegevens nog eens drie jaar bewaard als u ermee instemt om commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven en tevredenheidsonderzoeken te blijven ontvangen.

U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen, door te geven of te laten overmaken aan derden, een beperking van de verwerking te verkrijgen of u te verzetten tegen een dergelijke verwerking. Wij zullen uw verzoek inwilligen onder voorbehoud van de naleving van onze wettelijke verplichtingen.

U kan uw verzoeken richten aan privacy@bellewaerde.be.

U kan ons beleid inzake Bescherming van de Persoonsgegevens ook consulteren op www.bellewaerde.be/park/nl/persoonsgegevens

D. VERKOOP VAN TICKETS/ABONNEMENTEN DOOR EEN DERDE

Voor tickets en abonnementen gekocht bij een wederverkoper van één van de officiële kanalen, is de koper uiteraard gebonden door de contractuele bepalingen die hem binden aan deze wederverkoper.

E. VARIA

Door het park te betreden aanvaardt hij/zij het Algemeen Reglement van het Park.