Ga naar de hoofdinhoud
4D cinema zaal.

UGC voorwaarden

Toestemming om je berichten op onze media te gebruiken.

Je hebt een foto of video van BELLEWAERDE PARK gemaakt en gepubliceerd, met of zonder onderschrift, op je Instagram/Threads/X/Facebook- of Tik Tok-account ("Post"). Omdat wij deze erg leuk vinden, zouden wij hem graag publiceren op onze media. Door in de commentaren te antwoorden met de hashtag « OKBellewaerde», geef je ons toestemming voor het publiceren van je Post op de social wall van de website www.bellewaerde.be, op onze social media netwerken (Facebook, Tik Tok, Instagram, X, YouTube, LinkedIn, Threads) en digitale schermen in BELLEWAERDE PARK, met inachtneming van onderstaande voorwaarden. Als je minderjarig bent, herinneren wij je eraan dat een van je ouders of een voogd de voorwaarden moet aanvaarden.

1. Intellectueel eigendom

Je verstrekt aan de onderneming BELPARK, naamloze vennootschap onder Belgisch recht, met een maatschappelijk kapitaal van € 4.250.000 waarvan het hoofdkantoor gevestigd is op het adres Boulevard de l’Europe nr.100 -1300 Wavre – België, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel van Nivelles, onder nummer RPM 0439.050.308, eigenaar en uitbater van het attractiepark « Bellewaerde Park», een niet-exclusieve, overdraagbare, kosteloze, wereldwijde exploitatievergunning waarvoor sub-licenties verleend kunnen worden, die hen toestaat uw Post te kopiëren, af te beelden, te gebruiken en te publiceren op de social wall van de website www.bellewaerde.be, op de social media netwerken waar Bellewaerde Park aanwezig is (Facebook, X, Instagram, Tik Tok, YouTube, LinkedIn, Threads) alsmede op de digitale schermen in het park (de “Media”). Je geeft toestemming aan BELPARK om bij de publicatie ervan op de Media aan je Post een commentaar van hun keuze toe te voegen, dat verband houdt met Bellewaerde Park.

Met uitzondering van de rechten die middels dit document nadrukkelijk toegekend worden aan BELPARK, blijf je eigenaar van alle aan je Post verbonden rechten. Je bent zelf aansprakelijk voor de inhoud van je Post.

Je kan op elk moment de publicatie van je Post op de Media stopzetten, op de volgende manier:

 • om je Post te verwijderen van de social wall op de website www.bellewaerde.be, verwijder je je Post van je profiel op Instagram/X/Threads/Facebook/Tik Tok. Door deze verwijdering zal de Post automatisch verdwijnen van de social wall op de website www.bellewaerde.be. Je Post blijft echter zichtbaar op de social media netwerken van Bellewaerde Park en op de digitale schermen in Bellewaerde Park, tenzij je de verwijdering vraagt van je Post zoals beschreven hieronder.
 • om je Post te verwijderen van de Bellewaerde Park social media netwerken of de digitale schermen in het park, dien je je verzoek tot verwijdering van de Post te sturen naar het volgende adres: privacy@bellewaerde.be. Dit verzoek leidt tot de verwijdering van je Post van de social media netwerken van Bellewaerde Park en de digitale schermen in het park. De Post blijft echter zichtbaar op de social wall op de website www.bellewaerde.be, behalve als je je Post verwijderd hebt van je profiel op Instagram/X/Threads/Facebook/Tik Tok (zie hierboven).

Je verklaart en garandeert, zonder enig voorbehoud, dat

 1. je de enige opsteller bent van de Post en dat je in die hoedanigheid het volledige en exclusieve eigendom en genot voor het geheel van de aan de Post en aan zijn inhoud verbonden intellectuele eigendomsrechten bezit, zoals die zijn omschreven door de Wet op het intellectueel eigendom,
 2. je Post een origineel werk is in de zin van het auteursrecht,
 3. je bij betroffen derden alle intellectuele eigendomsrechten (auteursrechten, verwante rechten, merkrechten, octrooirechten, tekeningen- en modellenrecht, etc.), persoonlijkheidsrechten en, in het algemeen, alle eigendomsrechten van welke aard dan ook die mogelijk de Post zouden kunnen bezwaren verkregen hebt, om zodanig BELPARK in staat te stellen om met inachtneming van de in dit document omschreven voorwaarden de Post te gebruiken,
 4. je Post de intellectuele eigendomsrechten, beeldrechten, privacy-rechten en, in het algemeen, de eigendomsrechten van derden niet schendt,
 5. je Post geen enkele inhoud bevat die illegaal, lasterlijk, aanstotelijk, denigrerend, beledigend, agressief, discriminerend, hatelijk, racistisch, antisemitisch, xenofobisch, homofobisch, gewelddadig, schokkend, obsceen, vulgair, pornografisch of seksueel suggestief, strijdig met de zedelijkheid, pedofiel, pedo-pornografisch is, of misbruik- of intimidatie-elementen bevat, die minderjarigen in welke vorm dan ook zou aantasten, of die alcoholhoudende dranken, tabak, tabaksproducten of alle substanties waarvan het gebruik of de verkoop dan wel beperkt, dan wel verboden zijn in België, zou aanmoedigen,
 6. je Post geen enkele op Belgisch grondgebied van kracht zijnde wet, regelgeving en/of standaard overtreedt,
 7. je beschikt over alle bevoegdheden en hoedanigheden om de in dit document beoogde rechten toe te kennen.

De door jou middels dit document aan ons verstrekte autorisatie leidt op generlei wijze tot een verplichting voor BELPARK om je Post te publiceren. BELPARK behoudt zich het recht voor om op welk moment dan ook je Post van de Media te verwijderen, om welke reden dan ook en zonder voorafgaande kennisgeving.

Je begrijpt en aanvaardt dat je Post mogelijk zal leiden tot openbaargemaakte commentaren waarover BELPARK geen rechtstreekse controle heeft en die niet noodzakelijkerwijs de mening van BELPARK weergeven. Hoewel BELPARK Posts verzamelt en publiceert, is BELPARK niet verantwoordelijk voor hun inhoud of juistheid. Je begrijpt dat je je blootstelt aan andere publicaties die je als beledigend of verwerpelijk zou kunnen beschouwen. Je begrijpt en erkent dat BELPARK geen enkele verantwoordelijkheid aanvaardt voor schade van welke aard dan ook die jou zou kunnen lijden als gevolg van de publicatie op de Media van de Post en/of openbaargemaakte commentaren waarvan BELPARK niet de auteur is.

2. Beeldrechten

Je verleent aan BELPARK toestemming om je als auteur van de Post aan te merken en om je achternaam/voornaam/pseudoniem, je afbeelding en je gebruikersnaam/antwoord te gebruiken bij de publicatie van je Post op de Media in zoverre je deze informatie in je Post opgenomen hebt. Je verklaart en garandeert zonder enig voorbehoud dat

 1. je uitdrukkelijke toestemming hebt verkregen van iedere geïdentificeerde of identificeerbare persoon die in je Post wordt weergegeven voor het kopiëren, afbeelden, en verspreiden van zijn of haar afbeelding in het kader van de publicatie van uw Post door BELPARK met inachtneming van de in dit document genoemde voorwaarden,
 2. de publicatie van de Post op de Media op generlei wijze afbreuk doet aan hun privacy en hen op meer algemene wijze geen enkele schade berokkent.

3. Persoonlijke gegevens

 Door het verzamelen van je Post verkrijgt en verwerkt BELPARK persoonlijke gegevens die jou toebehoren.

Deze gegevens worden verwerkt met het oog op de publicatie van je Post op de Media. Deze verwerking, gebaseerd op je toestemming, wordt uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van BELPARK. De ontvangers van de gegevens zijn BELPARK en zijn technische dienstverleners die betrokken zijn bij deze verwerking, evenals de bedrijven die de sociale netwerken Facebook, X, Tik Tok, Instagram, LinkedIn, Youtube en Threads exploiteren.

De gegevens worden gedurende de hele periode van publicatie van de Post op de Media bewaard. Je kan op elk moment de publicatie van je Post op de Media van Bellewaerde Park onderbreken door de procedure te volgen die omschreven wordt onder punt 2 hierboven. Je beschikt over het recht om toegang te verkrijgen tot de gegevens die op jou betrekking hebben, deze te laten corrigeren of verwijderen, ze door te geven of te laten doorgeven aan een derde, een beperking van hun gebruik te verkrijgen, of bezwaar te maken tegen deze verwerking. Je beschikt eveneens over het recht om op welk moment dan ook je toestemming voor de verwerking van de gegevens die op jou betrekking hebben in te trekken, waarbij het intrekken van je toestemming geen gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaand aan deze intrekking. In dat geval zal je Post verwijderd worden van de Media. Je kan deze rechten uitoefenen door dit formulier in te vullen of door contact op te nemen met Bellewaerde Park via de volgende contactgegevens:

Bellewaerde Park, dienst Bescherming van de Persoonsgegevens
Meenseweg 497, 8902 Ieper
België

E-mail: privacy@bellewaerde.be met vermelding “Verwijdering Post Media”

In het belang van de vertrouwelijkheid en de bescherming van de persoonlijke gegevens, behoudt BELPARK zich het recht voor om je om een identiteitsbewijs te vragen alvorens op je verzoek in te gaan. Tenslotte beschik je over het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), indien je meent dat uw rechten geschonden worden. De contactgegevens van de GBA zijn:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
België

Tel.: +32 2 274 48 00
Fax: +32 2 274 48 35
E-mail : contact@apd-gba.be
Website : www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen

Nogmaals dank en mocht je nog vragen hebben, kun je contact met ons opnemen op ons e-mailadres: press@bellewaerde.be.